• Imprimeix

Sectors

El Pla director 2011-2014 és l'instrument que fa servir l'ACCD per planificar la seva política pública de qualitat i establir les seves finalitats a mig i llarg termini. Això ho fa establint prioritats i línies estratègiques que necessiten més d'un cicle de planejament de quatre anys per portar-se a terme i que, tant al sud com al nord, es fixen en tres sectors d'intervenció: cooperació al desenvolupament, acció humanitària i educació per al desenvolupament (EpD).