• Imprimeix

Registre d'ONGD

La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament estableix a l'article 31 la creació del Registre d'organitzacions no governamentals per al desenvolupament (Registre d’ONGD), amb caràcter públic. El Decret 109/2003, de 15 d'abril,  regula el Registre d'ONGD, que depèn del Departament de la Presidència, està adscrit a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea i actualment es gestiona des de l'ACCD. A tal efecte, es va signar en data 11 de desembre de 2013 l’Encàrrec de gestió de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la Presidència a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per la gestió del Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament.  

En aquest Registre es poden inscriure totes les entitats definides a l’article 30 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, amb seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya, que vulguin rebre de la Generalitat de Catalunya ajudes o subvencions computables com ajuda oficial al desenvolupament.

 

Motius per inscriure-s'hi

  • És un requisit indispensable per rebre ajuts i subvencions de la Generalitat. Tal com estableix l’article 2 del Decret 109/2003, de 15 d’abril, la inscripció en aquest Registre o en el de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional  al Desenvolupament (AECID) constitueix un requisit indispensable perquè les organitzacions no governamentals per al desenvolupament puguin rebre de la Generalitat de Catalunya ajudes o subvencions computables com ajuda oficial al desenvolupament.
  • L'entitat registrada pot beneficiar-se d'incentius fiscals. L'esmentat Decret estableix que la inscripció en el Registre possibilita que les entitats que compleixin els requisits establerts en la normativa tributària puguin beneficiar-se dels incentius fiscals descrits a l'article 35 de la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament.

Impresos i formularis

Seguiu l'enllaç a continuació per a fer les següents gestions:

  • Inscriure's en el Registre
  • Modificar les dades del Registre
  • Sol·licitar una nota simple informativa o còpia dels assentaments del Registre
  • Cancel·lar la inscripció d'una entitat en el Registre

Consulta sobre el registre

D’acord amb l’article 11 del Decret 109/2003, de 15 d’abril, pel qual es regula el Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament,  les dades contingudes en els assentaments registrals a què fa referència l'article 5.2 d'aquest Registre tenen caràcter públic, en els termes del que estableix la Llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’article 7 del Decret 109/2003, de 15 d’abril, preveu que les ONGD hauran de sol·licitar la inscripció dels fets que impliquin modificació de les dades inscrites. Per accedir al formulari de sol·licitud de modificació de dades cliqueu el següent enllaç.

Si voleu conèixer les entitats que formen part del Registre d’organitzacions no governamentals per al desenvolupament només heu de descarregar el següent llistat d’ONGD inscrites al Registre que trobareu a continuació.

Preguntes més freqüents

P: Per accedir a una subvenció de la Generalitat de Catalunya computable com ajuda  oficial al desenvolupament, cal inscriure l'entitat en el Registre d'ONGD si ja està inscrita en el Registre de l'AECID?
R: No. L'article 31.2.a) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament estableix que les ONGD que vulguin accedir a qualsevol ajut o subvenció de les administracions públiques han d'estar inscrites en el Registre d'ONGD o en el de l'AECID.

P: Es pot estar inscrit en el Registre d'ONGD sense tenir seu o delegació a Catalunya?
R: No. L'article 31.2.b) de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament estableix que les entitats que es vulguin inscriure en el Registre d’ONGD hauran de tenir seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya per assegurar l’assoliment de les finalitats estatutàries respectives.

P: Els documents que cal presentar per inscriure's en el Registre d'ONGD, cal que siguin els originals?
R: No. Es poden presentar còpies, juntament amb els documents originals, que seran autenticades a la seu de l’ACCD (Via Laietana 14, 4a. planta, de 08003 Barcelona).
La sol·licitud d’inscripció també es pot presentar davant de qualsevol dels registres que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

P:Quin és el termini per a resoldre la inscripció?
R: L'Administració haurà de practicar la inscripció, si no hi ha defectes, en el termini de tres mesos a comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud en el Registre. Transcorregut el termini de tres mesos sense que s’hagi notificat la resolució expressa en relació amb la sol•licitud presentada, s’entendrà estimada, sens perjudici de l’obligació de l’Administració de resoldre de manera expressa.

P:Què passa si la resolució és denegatòria de la inscripció?
R: Pot obeir a diferents causes:

  • L'entitat no té entre les seves finalitats institucionals la cooperació al desenvolupament en els termes previstos en l’article 30 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament. 
  • L'entitat no té seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya. 
  • L'entitat no ha aportat la documentació necessària per a la inscripció ni tampoc ha subsanat les mancances dins del termini de 10 dies a partir del requeriment formal efectuat per l’Administració (article 5.3 del Decret 109/2003, de 15 d’abril).

Contra una resolució de denegació de la inscripció, l’entitat pot recórrer-hi per la via administrativa mitjançant la interposició d'un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Secretaria General de la Presidència. Tanmateix, una resolució denegatòria d’inscripció no invalida la possibilitat de presentar-la posteriorment quan es donin les circumstàncies que acreditin que l'entitat compleix amb els requisits d'inscripció.

Data d'actualització:  28.11.2018