• Imprimeix

Consell de Cooperació al Desenvolupament

És l’òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l’activitat de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit i està format per representants de l’Administració de la Generalitat i de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament i altres institucions, entitats i personalitats rellevants reconegudes com a membres destacats de la comunitat catalana per al desenvolupament.

Funcions

Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:

  1. Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l’Administració de la Generalitat en aquest àmbit.
  2. Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre el pla director i els plans anuals de cooperació al desenvolupament.
  3. Conèixer els informes de seguiment dels plans anuals i les avaluacions del pla director i proposar, després de fer-ne l’estudi i la deliberació, les recomanacions oportunes.
  4. Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.
  5. Proposar, en funció de circumstàncies especials, la modificació dels plans anuals i, si escau, del pla director.
  6. Les altres funcions que li assigni el conseller o consellera competent en matèria d’actuacions exteriors o li siguin atorgades expressament per les lleis o els reglaments.

 

 

Composició

CONSELL DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
Tractam. Nom Cognoms Càrrec Comissió Institució Càrrec Institució
Presidència
Sr. Lluís  Puigdemont Reverter Presidència i vocal Coordinadora Girona Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme Vicepresident
Vicepresidència
Sra. Natàlia Mas Guix Vicepresidenta Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea (SAEUE) Secretària
Sis vocalies en representació de departaments i organismes de la Generalitat
Sr. Joan Barniol Garriga Vocal Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) Cap del Gabinet Tècnic i d’Estudis Sectorials
Sra. Germani Rincon Blazquez Suplent Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) Responsable de l'Anàlisi Sectorial i Mercats
Sra. Jaume  Serra Casals Vocal Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) Director de serveis
Sra.  Mireia Llorens Poch Suplent Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) Responsable de l'Àmbit Internacional (Gabinet Tècnic)
Sr.  Francesc Xavier Ambròs i Huguet vocal Departament d'Ensenyament (DENS) Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa
Sra. Teresa Moragas Bassa suplent Departament d'Ensenyament (DENS) Servei de Suport a la Comunitat Educativa
      vocal Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (DPDA)  
Sr.  Lluís  Bertran Saura suplent Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (DPDA) Subdirector general d'Administració, Serveis i Projecció Externa
Sr. Josep Antoni Pujante Conesa Vocal Departament de Salut (DSLT) Director de Relacions Internacionals i Cooperació 
Sra. Maria Teresa Alay Romero Suplent Departament de Salut (DSLT) Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació
Sr.  Lluís  Farran Carbonell vocal Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) Cap de Serveis d'estudis (Gabinet Tècnic )
Sra.   Assumpta Calancha Llorens suplent Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) Gabinet tècnic
Les persones titulars de la DGCD, de la direcció de l'ACCD i d'ACCIÓ
Sr. Manel Vila Motlló vocal DGCD Director General
Sr.     suplent DGCD  
Sra. Carme Gual Via vocal ACCD Directora
      suplent ACCD  
Sr.  Joan Romero Circuns vocal ACCIÓ Conseller delegat
Sra. Claudia Danesi i Carreras Suplent ACCIÓ Coordinadora Gerent de l'Àrea d'Oficines Tècniques i CPI
Sis vocals en representació de les ONGD
Sr. Tono Albareda Tiana Vocal Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global Vocal
Sra. Teresa Palop Torelló vocal Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global Vicepresidenta
Sr.  Xavier Casanovas Combalia Vocal Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global Vicepresidenta
Sr. Àlex Guillamón Lloret Vocal Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global Membre
Sr. Luca Gervasoni Vila vocal Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global President
Sr Daniel Gómez-Olivé Casas suplent Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global Tècnic d'incidència
Sra. Pepa Martínez Peyrats suplent Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global Directora
Sr.  Miguel Àngel Castro Morales suplent Lafede.cat -Organitzacions per la jústicia global Tresorer
Sr. Lluís  Puigdemont Reverter vocal Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme Vicepresident
Sra. Núria Cuadrat Pèlach suplent Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme Responsable de gestió
dels recursos educatius
Sra. Francisca Maria Deltell Gros vocal Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida Presidenta
Sr. Víctor Llàcer Garcia suplent Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida Coordinador tècnic
Dos vocals representants del món sindical
Sra. Michela  Albarello  vocal CCOO de Catalunya Directora Fundació Pau i Solidaritat
Sra. Esther Caballé Pallarès suplent CCOO de Catalunya Tècnica de Cooperació
Sr. Daniel García Tenorio vocal UGT de Catalunya Membre executiva UGT
Sra.  Núria  Peley i Bargalló suplent UGT de Catalunya Tècnica de Cooperació
Dos vocals representants del món empresarial
      vocal Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC)  
Sr.  Jacint Soler Matutes suplent Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC) Director de Relacions Internacionals
Sr. Domènec Espadalé Vergés vocal Consell General de Cambres Catalunya Vicepresident
Sr. Narcís Bosch Andreu suplent Consell General de Cambres Catalunya Director Gerent
Dos vocals representants de les universitats
Sra. Gemma Xarles Jubany Vocal Consell Interuniversitari de Catalunya Directora de l'Àrea de Globalització i Cooperació Universitat Oberta de Catalunya
Sr. Antoni Pigrau Solé Vocal Consell Interuniversitari de Catalunya Director del CEDAT Univeristat Rovira i Virgili
Sra. Mònica  Figueras Maz suplent Consell Interuniversitari de Catalunya Vicerectora de Responsabilitat Social i Promoció de la UPF
Sr. Joan Masnou Suriñach suplent Consell Interuniversitari de Catalunya Vicerector de Relacions Internacionals i Formació Contínua - Universitat Central de Catalunya
Dos vocals representants dels col·legis professionals
Sr.  David  Rodríguez Abellán vocal Col·legis professionals Coordinador de la Comissió de Cooperació del Col·legi
Sra. Maria Rosa Monreal Bel suplent Col·legis professionals Presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Un o una vocal representant del Consell Nacional de Joventut de Catalunya
Sr. Guillem Dorca Tomàs vocal Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) Secretari Internacional
Sra.  Georgina Rodríguez Miró suplent Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) Membre
Un o una vocal representant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
Sr. Arnau Queralt Bassa vocal Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) Director 
Sra. Raquel Ballesteros Arenas suplent Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) Tècnica
Un o una vocal representant del Consell Nacional de Dones de Catalunya
Sra. Alícia Oliver Rojo vocal Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) Responsable del Grup de Participació Internacional
Sra. Carme Riu Pascual suplent Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC) Membre permanent
Un o una vocal en representació de les associacions d'immigrants de Catalunya
Sr. Ghassan Saliba vocal Associacions d'immigrants a Catalunya President Centre d'Informació de Treballadors Estrangers (CITE)
Sr. Orland Cardona Pérez suplent Associacions d'immigrants a Catalunya Secretari de la Taula de Ciutadania i Immigració
Un o una vocal representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla vocal Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Presidenta
Alcaldessa de la Garriga
Il·lma. Sra. Núria  Parlon Gil suplent Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Vicepresidenta
Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
Dos vocals en representació dels ens locals, a proposta de les entitats municipalistes més representatives
iI·Im. Sr. David Saldoni de Tena vocal Associació Catalana de Municipis (ACM) Vicepresident
Alcalde de Sallent
Sra. Mireia Huerta Sala suplent Associació Catalana de Municipis (ACM) Tècnica de l'ACM
Il·lma. Sra. Candela López Tagliafico vocal Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Presidenta de l'àmbit de cooperació i solidaritat
Alcaldessa Castelldefels
Sr. Josep Manel Abad Navarrete Suplent Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Tècnic  
Quatre vocals experts 
Sra. Núria Camps Vidal experta Avaluem (Experta) Directora
Sr. Francesc de Dalmases Thió expert Igman Acció Solidària (Expert) President
Sra. Lola Badenas experta Suds (Experta) Equip tècnic
Sr. Miquel Carrillo Ponce expert ESF Catalunya (Expert) Coordinador d'àrees d'ESF Catalunya
Secretaria
Sr. Manel Vila Motlló Secretaria Direcció General de Cooperació al Desenvolupament Director general
Data d'actualització:  29.11.2018