• Imprimeix

Comitè Català d'Acció Humanitària i Emergència

El Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència va ser creat pel Decret 179/2005, de 30 d'agost, com a òrgan col·legiat amb funcions de coordinació i recomanació en les actuacions de les institucions i entitats catalanes davant de situacions d'emergència, ja siguin d'origen natural o humà, sorgides a països en vies de desenvolupament i en conflicte a fi de facilitar i donar resposta ràpida a les actuacions humanitàries i està adscrit a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Correspon al CCAHE l'exercici de les funcions següents:

a) Establir les estratègies i enfocaments de les intervencions en contextos d'emergència així com els protocols de coordinació de l'acció humanitària.
b) Definir criteris d'intervenció i prioritzar les necessitats. Definir quines emergències es consideren i en quines intervé el CCAHE.
c) Proposar actuacions específiques davant les emergències en les quals consideri que s'ha d'intervenir.
d) Establir terminis i metodologia d'aprovació de propostes d'actuació del CCAHE per tal de poder donar resposta immediata a les necessitats d'emergència dels primers moments.
e) Obrir, delimitar i establir terminis i metodologia de les convocatòries de recepció de propostes que s'obrin per campanyes de reconstrucció després d'una emergència.
f) Garantir que les actuacions respondran a les necessitats detectades per alleugerir el sofriment de les poblacions afectades, i no a altres criteris.
g) Mantenir informada a la ciutadania.
h) Qualsevol altra funció relacionada amb les competències d'aquest òrgan que li encomani el Govern de la Generalitat de Catalunya.

El Decret 179/2005, de 30 d’agost, n’estableix la composició, l’organització i el funcionament.

Data d'actualització:  05.11.2013