• Imprimeix

Comissió de Coordinació amb els Ens Locals

Té la funció d'impulsar la informació i la comunicació, la col·laboració, la cooperació i l'assistència recíproca en l'execució de les actuacions de cooperació al desenvolupament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals, els quals informaran, directament o a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, la Comissió de les actuacions que duguin a terme en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament.

La seva composició és paritària i hi participen representants dels departaments i els organismes de la Generalitat, dels ens territorials i locals designats per llurs entitats representatives, i del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

Funcions

Les seves funcions venen regulades per la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament i són les següents:

  1. Conèixer el pla director i els plans anuals de la Generalitat, i també la programació dels ens locals en aquests àmbits, i emetre’n informe.
  2. Promoure accions conjuntes per a la identificació, la formulació, l’execució, el finançament i l’avaluació de programes i projectes de cooperació al desenvolupament.
  3. Promoure la creació d’una base de dades on consti sistematitzada la informació a què es refereix l’apartat 3.
  4. Conèixer els informes de seguiment i d’avaluació dels plans i els programes anuals de les administracions públiques de Catalunya, i deliberar sobre aquests.
  5. Totes les funcions conduents a impulsar la coordinació, la col·laboració i la cooperació voluntàries entre les administracions públiques catalanes en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament

 

El funcionament, la composició i les funcions de la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament es regulen pel Decret 139/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen els òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans consultius de la Llei 26/2001 de cooperació al desenvolupament.

Composició

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ AMB ELS ENS LOCALS  
Tractam. Nom Cognoms Càrrec Comissió Institució Càrrec Institució
Presidència
Hble. Sr.  Alfred Bosch i Pascual Presidència Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència (DEXI) Conseller
Vicepresidència primera
Sra. Natàlia Mas Guix Vicepresidenta Secretaria d'Acció Exterior i de la Unió Europea (SAEUE) Secretària
Vicepresidència segona
Il·lma. Sra. Meritxell Budó Pla Vicepresidència segona Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Presidenta
Alcadessa de la Garriga
Sis vocals en representació de departaments i organismes de la Generalitat
      Vocal Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (DPDA)  
      Suplent Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública (DPDA)  
Sr. Francesc Xavier Ambròs i Huguet Vocal Departament d'Ensenyament (DENS) Tècnic del Servei de Suport a la Comunitat Educativa
Sra. Elisabet Dòria Bozzo Suplent Departament d'Ensenyament (DENS) Servei d'Escola i Entorn
      Vocal Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC)  
Sr. Antoni Gil Ferré Suplent Departament d'Empresa i Coneixement (DEMC) Cap de la Unitat de Gestió Econòmica de l'Agència Catalana de Turisme
Sr. Jaume  Serra Casals Vocal Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) Director de serveis
Sra. Mireia Llorens Poch Suplent Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTSF) Responsable de l'Àmbit Internacional del Gabinet Tècnic
Sra. Assumpta Calancha Llorens Vocal Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) Gabinet Tècnic
Sr. Lluís Farran Carbonell Suplent Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) Cap de Serveis d'Estudis del Gabinet del Conseller
Sr. Josep Antoni Pujante Conesa Vocal Departament de Salut (DSLT) Director de Relacions Internacionals i Cooperació 
Sra. Maria Teresa Alay Romero Suplent Departament de Salut (DSLT) Tècnica de l'Àrea de Relacions Internacionals i Cooperació
Les persones titulars de la DGCD i de la direcció de l'ACCD
Sr. Manel Vila Motlló Vocal DGCD Director general
      Suplent DGCD  
Sra. Carme Gual Via Vocal ACCD Directora
      Suplent ACCD  
Un o una vocal representant de l'Associació Catalana de Municipis de Catalunya
Sra. Mireia Huerta Sala Vocal Associació Catalana de Municipis (ACM) Tècnica de l'ACM
Sra. Sònia Oriola Rosinach Suplent Associació Catalana de Municipis de Catalunya (ACM) Tècnica de l'ACM
Un o una vocal representant de la Federació de Municipis de Catalunya
Il·lma. Sra. Candela López Tagliafico vocal Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Presidenta de l'àmbit de cooperació i solidaritat
Regidora de Castelldefels
Sr. Josep Manel Abad Navarrete Suplent Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Tècnic  
Un o una vocal representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la persona titular de la gerència d'aquest ens
Sr. Isidre Pineda i Moncusí Vocal Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Secretari del FCCD
Sra. Alba  Martínez i Vélez Suplent Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Tresorera
Regidora de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Sr. Ariel  Monells i Hernández Vocal
Assistent (amb veu i sense vot)
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Director de gestió
Sr. David Minoves i Llucià Suplent
Assistent (amb veu i sense vot)
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament Coordinador
Sis vocals dels ens territorial i locals designats de forma concertada amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Sr. Cristóbal Sànchez Torreblanca Vocal Ajuntament de Girona Regidor delegat de Cooperació de l'Àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
Sra. Paula Ballell Laiseca Suplent Ajuntament de Girona Tècnica de l'àrea de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació i Cooperació
Sra. Susanna Pellicer López Vocal Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Regidora de Cooperació
Sra.  Beth Mejan Aznar Suplent Ajuntament de Sant Cugat del Vallès Tècnica de Cooperació
Il·lma. Sra Núria Parlon Gil Vocal Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
Sr. Joan  Gómez López Suplent Ajuntament de Lleida Regidor de Participació Ciutadana, Drets Civils i Cooperació
Sr. Francesc Josep Belver Vallès Vocal Ajuntament de l'Hospitalet 1r tinent d'alcalde de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
      Suplent    
Sr. Alfred Bosch Pascual Vocal Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Vicepresident
Sr. Oriol Illa Garcia Suplent Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) Director de l'àrea Internacional i de Cooperació
Sra. Anna Martín Cuello Vocal Ajuntament del Prat del Llobregat Regidora d’Igualtat, Joventut i Solidaritat
Sra. M. Isabel Camon Montblanch Suplent Ajuntament del Prat del Llobregat Tècnica de Ciutadania i Cooperació
Secretaria
Sr. Manel Vila Motlló Secretaria Direcció General de Cooperació al Desenvolupament Director general
Data d'actualització:  29.11.2018