• Imprimeix

Òrgans consultius i de participació

La finalitat dels òrgans consultius i de participació és implicar el teixit associatiu català en el sistema de consulta, informació i participació de la política oficial catalana de cooperació, així com promoure processos més àgils i flexibles per portar-la a terme amb més eficàcia.

Consell de Cooperació al Desenvolupament

És l'òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l'activitat de l'Administració de la Generalitat en aquest àmbit.

Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament

La Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament és l'òrgan tècnic de coordinació interdepartamental de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat internacional.

Comissió de Coordinació amb els Ens Locals

La Comissió de Coordinació amb els Ens Locals té la funció d'impulsar la informació i la comunicació, la col·laboració, la cooperació i l'assistència recíproca en l'execució de les actuacions de cooperació al desenvolupament de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals

Consell Català de Foment de la Pau

El Consell Català de Foment de la Pau va ser creat amb la voluntat de constituir-se com a òrgan facilitador per a la coordinació de l?Administració de la Generalitat i els e's locals en temes relacionats amb la cultura de la pau.

Comitè Català d'Acció Humanitària i Emergència

El Comitè Català d'Acció Humanitària i d'Emergència és un òrgan col·legiat amb funcions de coordinació i recomanació en les actuacions de les institucions i entitats catalanes davant de situacions d'emergència, ja siguin d'origen natural o humà, sorgides a països en vies de desenvolupament i en conflicte a fi de facilitar i donar resposta ràpida a les actuacions humanitàries.