• Imprimeix

Pla director

El Pla director de cooperació al desenvolupament és l'expressió tècnica principal de la política de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament.

El Pla director s'elabora amb una periodicitat quadriennal i fixa les prioritats geogràfiques i sectorials del període,els objectius estratègics, els productes i els resultats que es pretenen obtenir, i també els recursos humans, materials, econòmics o de gestió necessaris per a la seva consecució. El Pla ha d'indicar també les línies de coordinació i col·laboració amb altres agents públics o privats, bilaterals o multilaterals per al reforçament dels objectius estratègics de la cooperació pública catalana.

El Pla director de cooperació al desenvolupament vigent és el corresponent al període 2015-2018 i va ser aprovat per la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació del Parlament de Catalunya el 22 d'abril de 2015.

Plans directors anteriors

Data d'actualització:  26.06.2017