• Imprimeix

Consell d'Administració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és una entitat de dret públic de la Generalitat de Catalunya, que ajusta la seva activitat al dret privat. Va ser creada mitjançant la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives i el Decret 236/2003, de 8 d'octubre, pel qual s'aproven els estatuts de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, que en regula la seva naturalesa i funcions, organització, personal i règim jurídic.

L’ACCD s’adscriu al Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència i té per objecte executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, seguint les directrius establertes per la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea.

 

A l’ACCD es gestionen els recursos econòmics i materials destinats a la cooperació al desenvolupament; s’assessora l'Administració de la Generalitat sobre la planificació de la política catalana de cooperació al desenvolupament; s’efectuen convocatòries públiques per a l'atorgament de subvencions i finançament de projectes de cooperació al desenvolupament; s’assessora i es dona suport a entitats públiques i privades que exerceixen activitats en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament; es dissenyen i executen projectes i accions de cooperació al desenvolupament, inclòs l'àmbit de la formació i difusió i concerta convenis i contractes amb persones públiques i privades.

 

Els seus òrgans de govern són:

1) La Presidència de l’ACCD:

Hble. Sr. Raül Romeva i Rueda. Conseller d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència.

 

2) La Vicepresidència de l’ACCD:

Sra. Maria Badia Cutchet. Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea del Departament d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència.

 

3) La Direcció de l’ACCD.

El seu nomenament correspon al Govern i és l’òrgan unipersonal de gestió i executiu de l’ACCD. La Direcció l’exerceix el Sr. Manel Vila i Motlló, director general de Cooperació al Desenvolupament, que assumeix per suplència les funcions de la direcció de l’ACCD (Resolució EXI/943/2016, de 6 d’abril, DOGC núm. 7099 de 14.4.2016).

 

4) El Consell d’Administració de l’ACCD.

És l’òrgan superior de direcció i control de l’ACCD i té la composició següent: 

a) Presidència del Consell:

- Hble. Sr. Raül Romeva i Rueda. Conseller d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència.

b) Vicepresidència del Consell:

- Sra. Maria Badía Cutchet. Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. Departament d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència.

c) Quatre vocalies representades en la Comissió Interdepartamental de Cooperació al Desenvolupament:

- Sr. Oriol Amorós i March. Secretari. Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania. Departament de Treball, Afers Socials i Família.

- Sr. Albert Castellanos i Maduell. Director general de Promoció Econòmica, Competència i Regulació. Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

- Sr. Manel Vila Motlló. Director general de Cooperació al Desenvolupament. Departament d’Afers Exteriors i Relacions Institucionals i Exterior i Transparència.

- Sr. Francesc Vilaró Casalinas. Cap del Gabinet Tècnic del Departament de Cultura.

d) Dues vocalies representades en el Consell de Cooperació al Desenvolupament:

- Sra. Michela Albarello. CCOO.

- Sr. Tono Albareda. Lafede.cat - Federació d'Organitzacions per a la justícia global.

e) Una vocalia a proposta de la Comissió de Coordinació amb els ens locals:

- Sra. Meritxell Budó. Presidenta del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

f) Secretaria del Consell:

- Sr. Manel Vila i Motlló. Director general de Cooperació al Desenvolupament que assumeix per suplència les funcions de la direcció de l’ACCD.

Consell d'Administració de l'ACCD

Data d'actualització:  10.03.2017