El Pla director de cooperació al desenvolupament presenta la planificació estratègica de la política de cooperació per al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya per a diversos anys i la concreta en els plans anuals. L'ACCD vol que les actuacions i els resultats derivats d'aquests plans es coneguin entre la ciutadania i, per això, en un exercici de responsabilitat política i de transparència, n'informa mitjançant les memòries anuals i els informes d'avaluació.