• Imprimeix

Estructura i organigrama

Responsable: Sr. Manel Vila i Motlló
Càrrec: director general de Cooperació al Desenvolupament
Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003 Barcelona
Telèfon
93 887 62 00
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
  1. Impulsar, dissenyar, planificar, fer el seguiment i avaluar la política catalana de cooperació al desenvolupament i acció humanitària.
  2. Impulsar la qualitat i l'eficàcia de la política de cooperació al desenvolupament.
  3. Elaborar les directrius sobre el control d'eficàcia i eficiència de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, així com el suport a la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea en les seves relacions amb l'Agència.
  4. Vetllar per la coordinació de les actuacions de cooperació al desenvolupament del Govern i impulsar la coherència de polítiques per al desenvolupament.
  5. Impulsar la participació, la coordinació i la col·laboració amb el conjunt dels actors de la cooperació al desenvolupament.
  6. Promoure la participació i la contribució de la Generalitat de Catalunya en els espais de definició de l'agenda internacional en matèria de desenvolupament i cooperació al desenvolupament i la incorporació d'aquesta agenda a la política de cooperació del Govern.
  7. Promoure l'equitat de gènere i la resta d'eixos transversals en els nivells estratègic, operatiu i institucional de la política de cooperació al desenvolupament.
  8. L'exercici de les funcions que estableix l'article 21.1 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.
  9. Assumir la representació de la persona titular de la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea en els fòrums i organismes internacionals en l'àmbit de les seves competències.
  10. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.