• Imprimeix

Informes, estudis i guies

Relació de documents elaborats per l'ACCD i/o ONG, centres d'investigació i organismes internacionals relacionats amb la pau, el desenvolupament i la cooperació.

L'esport com a instrument per al desenvolupament de les persones refugiades i desplaçades

La Direcció General de Cooperació al Desenvolupament publica dos informes que exploren l'impacte de l'esport per a la transformació positiva al Líban, Jordània i Colòmbia. Van ser presentats el gener de 2018 en el marc de la jornada “Esport i cooperació al desenvolupament. El suport a les persones refugiades i a la població desplaçada a través de l’activitat esportiva recreativa”. 

Informe sobre les beques com instrument de cooperació al desenvolupament

Aquest estudi és la reflexió a l’entorn de les beques de formació i investigació com a instrument d’AOD, en la seva modalitat adreçada a beneficiaris/àrees nacionals de països receptors d’AOD ha format part d’un debat aparentment soterrat i poc aprofundit per part de la comunitat internacional.

Proposta d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per a la internacionalització responsable de les empreses catalanes

Aquest és el document presentat per la Universitat Rovira i Virgili a l'encàrrec de l’ACCD per disposar "d'una proposta d'un codi ètic de respecte dels drets humans i de la igualtat de gènere per la internacionalització responsable de les empreses catalanes".

Situació de la Salut Sexual i Reproductiva de les Dones a l'Amèrica Llatina, Carib i Catalunya

El monogràfic periodístic està format per deu reportatges escrits per deu periodistes de l’Amèrica Llatina i del Carib que tracten diversos aspectes de la salut de les dones en els respectius països, i un reportatge que tracta el mateix tema a casa nostra. Elaborat per la Fundació Sida i Societat, amb el finançament de l'ACCD.

Informació relacionada

Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales

Aquest document és el producte d’un llarg procés d’intercanvi, anàlisi i reflexió sobre la importància i pertinença del treball psicosocial en casos de desaparicions forçades, execucions arbitràries o extrajudicials i en les investigacions forenses de greus violacions dels drets humans. Ha estat elaborat, entre d’altres, pel Grupo de Acción Comunitaria que ha rebut el finançament de l'ACCD.

Informació relacionada

Caracterització i anàlisis de l’Educació per al Desenvolupament a Catalunya

Informe elaborat per la consultora Baobab a encàrrec de l’ACCD i la DGCDAH com a part del procés d’elaboració de l’Estratègia d’Educació per al Desenvolupament (EpD) de la Generalitat de Catalunya. Es presenten les conclusions de l’anàlisi documental, les entrevistes a informants clau i els tallers que es van realitzar entre novembre del 2009 i febrer del 2010 sobre l’estat de l’EpD a Catalunya. En annexos es pot consultar informació més detallada sobre el procés d’investigació i el treball de camp realitzat.

Anàlisi de gènere de la cooperació al desenvolupament en els mitjans de comunicació

Aquest estudi té com a objectiu analitzar la manera en què alguns mitjans de comunicació a Catalunya representen les dones i les relacions de gènere en el context de la cooperació al desenvolupament.

Informació relacionada

Estudi d'opinió sobre la cooperació al desenvolupament

Enquesta de l'any 2009 sobre la percepció ciutadana a Catalunya en relació a les polítiques de desenvolupament, cooperació internacional al desenvolupament i educació per al desenvolupament.

Informació relacionada

Diagnòstic de la construcció de pau - Anàlisi de la perspectiva de construcció de pau en la cooperació al desenvolupament de les comunitats autònomes

Informe de l'Escola de Pau de la UAB que mostra dades integrades sobre com les CCAA i la cooperació centralitzada incorporen la perspectiva de construcció de pau als seus plans directors o organitzacions. El diagnòstic posa de relleu que només Catalunya compta amb un pressupost específic per a construcció de pau i prevenció de conflictes.

Guia per al consum de Comerç Just en institucions públiques - Setem

El nostre model de consum té conseqüències al nord i, sobretot, als països del sud. En aquest context, les administracions públiques juguen un paper molt important en la promoció del comerç just i haurien de tenir un comportament exemplar donant preferència en les seves compres als productes amb criteris o estàndards ètics més exigents. Aquesta guia de Setem defineix la compra pública ètica i dóna recomanacions a les institucions públiques per fer-la possible.

Informació relacionada

La perspectiva de gènere en el treball de les ONGD catalanes - FCONGD

Es tracta del primer estudi d'aquestes característiques que es fa a Catalunya, i un dels primers de l'Estat. L'objectiu de l'informe és analitzar com interioritzen les ONG membres de la Federació Catalana d'ONGD la perspectiva de gènere, tant en processos externs com interns.

Informació relacionada

Data d'actualització:  10.12.2018