• Imprimeix

Protecció de dades

Informació detallada sobre la protecció de dades a l'ACCD. 

Epígraf

Informació bàsica

Informació addicional

Responsable del tractament

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Adreça postal: Via Laietana 14, 4ª planta, Barcelona (08003)

Telèfon: 93 554 54 00

Adreça electrònica: accd@gencat.cat

Delegat de protecció de dades: Maria Montserrat Aguilera Vilar

Contacte delegat protecció de dades:  Tel. 93 887 61 09

maguilera@gencat.cat

 

Finalitat del tractament

Gestió de recursos i projectes destinats a la cooperació al desenvolupament

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Tractem les vostres dades per disposar d’un sistema d’informació de les subvencions, ajuts, beques, convenis, projectes, avaluacions i col·laboracions en què participa l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservem les vostres dades personals durant la tramitació del procediment. Un cop finalitzat, segons les taules d’accés i avaluació i tria documental.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Consentiment i compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Persones destinataris

No es cediran dades a terceres persones, tret que sigui d’obligació legal

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades es comunicaran a tercers, altres departaments de la mateixa Administració o a altres entitats que en depenen o hi resten adscrites. Les dades no es comunicaran a altres categories de persones destinatàries, excepte en els casos previstos per la llei.

 

Drets de les persones interessades

Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació

Quins són els vostres drets?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a l’ACCD estem tractant dades personals que la concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, això com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, les persones interessades poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.

Les persones interessades poden oposar-se al tractament de les seves dades. L’ACCD deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, les persones interessades tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructura d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’l a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’ACCD, Via Laietana 14, 4ª planta, Barcelona (08003)

Mitjançant petició genèrica disponible a Tràmits Gencat.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades del lloc de residencia habitual, lloc de treball o on s’hagi produït l’incompliment de la normativa. Si aquesta autoritat és l’APDCAT pots fer-ho mitjançant un escrit al carrer Rosselló, 214, Esc. A, 1er 1ª Barcelona (08008) o a la seu electrònica (https://seu.apd.cat).

Castellà

 

Epígrafe

Información básica

Información adicional

Responsable del tratamiento

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD)

Dirección postal: Via Laietana 14, 4ª planta, Barcelona (08003)

Teléfono: 93 554 54 00

Dirección electrónica: accd@gencat.cat

Delegado de protección de datos: Maria Montserrat Aguilera Vilar

Contacto delegado protección de datos:  Tel. 93 887 61 09

maguilera@gencat.cat

 

Finalidad del tratamiento

Gestión de recursos y proyectos destinados a la cooperación al desarrollo

¿Con qué finalidad tratamos vuestros datos personales?

Tratamos vuestros datos para disponer de un sistema de información de las subvenciones, ayudas, becas, convenios, proyectos, evaluaciones y colaboraciones en que participa la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

¿Cuánto tiempo conservaremos vuestros datos?

Conservamos vuestros datos personales durante la tramitación del procedimiento. Una vez finalizado, según las cuadro de acceso y evaluación y elección documental.

Legitimación

Consentimiento de la persona interesada

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de vuestros datos?

Consentimiento y cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas con respecto al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la cual se deroga la Directiva 95/46/CE.

Personas destinatarias

No se cederán datos a terceras personas, a no ser que sea de obligación legal

¿A qué destinatarios se comunicarán vuestros datos?

Los datos se comunicarán a terceros, otros departamentos de la misma Administración o a otras entidades que dependen o estén adscritas. Los datos no se comunicarán a otras categorías de personas destinatarias, excepto en los casos previstos por la ley.

 

Derechos de las personas interesadas

Acceder a los datos, rectificarlos, suprimirlos, solicitar la portabilidad, oponerse al tratamiento y solicitar la limitación

¿Cuáles son sus derechos?

Cualquier persona tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la ACCD estamos tratando datos personales que la conciernen, o no.

Las personas interesadas tienen derecho a acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, si lo requiere, solicitar la supresión, entre otros motivos, cuando los datos ya no sean necesarios para las finalidades para las cuales se recogieron.

En determinadas circunstancias previstas en el artículo 18 RGPD, las personas interesadas pueden solicitar la limitación del tratamiento de sus datos. En este caso, únicamente los conservaremos para ejercer o defender reclamaciones.

Las personas interesadas pueden oponerse al tratamiento de sus datos. La ACCD dejará de tratar los datos, excepto motivos legítimos imperiosos o para ejercer o defender posibles reclamaciones.

En virtud del derecho a la portabilidad, las personas interesadas tienen derecho a obtener sus datos personales en un formato estructura de uso común y lectura mecánica y a transmitirlo a otro responsable.

¿Cómo puede ejercer los derechos?

Mediante un escrito dirigido a ACCD, Via Laietana 14, 4ª planta, Barcelona (08003).

Mediante petición genérica disponible a Tràmits Gencat.

¿Qué vías de reclamación hay?

Si considera que sus derechos no se han atendido adecuadamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos del lugar de residencia habitual, puesto de trabajo o donde se haya producido el incumplimiento de la normativa. Si esta autoridad es el APDCAT puede hacerlo mediante un escrito a la calle Rosselló, 214, Esc. A, 1º 1ª Barcelona (08008) o en la sede electrónica (https://seu.apd.cat).

Data d'actualització:  29.06.2018

Informació relacionada