• Imprimeix

Notes d'interès normatiu

Nota relativa a la LRSAL

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament emetrà l’informe d’inexistència de duplicitats en matèria de cooperació als ens locals que el sol·licitin

La Direcció General d’Administració Local ha comunicat a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament en data 14 d’octubre de 2014 què, i mentre no es desenvolupi normativa autonòmica d’adaptació, què és l’entitat competent per raó de matèria que haurà d’emetre l’informe individualitzat d’inexistència de duplicitats o d’execució simultània en matèria de cooperació al desenvolupament als ens locals que ho sol.licitin i en base al que estableix La Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’administració local  en la modificació que efectua de l’article 7.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.

Aquells ens locals que vulguin sol.licitar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament l’emissió de l’esmentat informe han d’aportar, juntament amb la sol.licitud, una memòria subscrita per la persona titular de la presidència de l’ens local o de la Regidoria competent per raó de matèria en què es detallin els següents aspectes: Memoria descriptiva de l’activitat i de les condicions en què es preveu prestar l’activitat objecte d’informe; plans estratègics, estructures de govern en l’àmbit de la cooperació, característiques de la prestació del servei; àmbit objectiu i subjectiu d’actuacions, àmbit territorial, característiques de les activitats de foment (subvencions), volum de fons destinats a aquestes actuacions, i tota aquella documentació i informació que consideren rellevant per a l’emissió de l’informe. 

 

 

Data d'actualització:  07.11.2014