• Imprimeix

Marc normatiu

La Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament, aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya el desembre del 2001, estableix i regula l'activitat de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional, enteses com a béns públics globals en la realització de les quals s'ha compromès la societat catalana. Posteriorment, determinats preceptes de la llei varen ser modificats per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

L'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), és una entitat de dret públic de la Generalitat creada per les disposicions de la Secció Cinquena de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i que ajusta la seva activitat al dret privat i a les normes de la Llei 31/2002, de 30 de desembre. L’ACCD té per objecte executar i gestionar la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya seguint les directrius establertes per l’òrgan competent en matèria de relacions exteriors. L'ACCD està adscrita al Departament de la Presidència mitjançant la Secretaria d'Afers Exteriors. Els estatuts de l'ACCD, que en defineixen la naturalesa, l'organització i les funcions, es van aprovar l'any 2003 mitjançant Decret del Govern de la Generalitat, amb la deliberació i el dictamen previs dels òrgans consultius establerts per la Llei de cooperació al desenvolupament.

La política i les activitats en matèria de cooperació al desenvolupament impulsades des de la Generalitat de Catalunya es planifiquen a través de dos instruments essencials: el Pla director de cooperació al desenvolupament i els successius plans anuals.

El Pla director és l'expressió de la planificació de la cooperació oficial catalana per a un període de quatre anys i estableix les previsions de recursos i les prioritats geogràfiques i sectorials que, després, s'hauran de concretar en els plans anuals. Els plans anuals de cooperació al desenvolupament recullen la programació de la política i les activitats de la Generalitat de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament per a un any concret i desenvolupen els objectius, les prioritats i els recursos establerts al Pla director quadriennal.

Data d'actualització:  15.01.2019

Informació relacionada