• Imprimeix

Llei de foment de la pau

Tal com recorda l'article 28 de la Declaració Universal dels Drets Humans, l'exercici de les llibertats només és possible quan regna la pau: “Tothom té dret a un ordre social i internacional en el qual els drets i les llibertats proclamats en aquesta Declaració es facin plenament efectius”, diu el text aprovat per l'ONU el 1948.

La tensió entre pobles, el sobrearmament, els problemes de subalimentació, la importància econòmica de la producció i la venda d'armament, les desigualtats que afavoreixen fanatismes, l'explotació de les primeres matèries que justifica abusos i condemna a l'exclusió sectors molt significatius de la població... Tots aquests actors atempten contra la pau arreu del món. En aquest context, Catalunya es vol sumar als països impulsors i capdavanters de noves polítiques que ajudin a construir una societat en pau i es vol comprometre a col·laborar positivament en el repte de substituir la cultura de la violència per la cultura de la pau.

Amb aquest esperit neix la Llei de foment de la pau, aprovada el juliol del 2004, i amb l'objectiu d'establir les actuacions que han de dur a terme l'Administració de la Generalitat i els ens locals per promoure la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós, així com per contribuir a l'eradicació dels conflictes violents i tractar-ne les causes.

La Llei atorga competències a l'Administració catalana per actuar en els àmbits dels drets humans i les llibertats individuals i col·lectives, de la convivència ciutadana i la promoció del diàleg, de l'ensenyament i l'educació per la pau, dels mitjans de comunicació social, i per fomentar el desarmament global. Tot això, col·laborant en la difusió de la Declaració Universal dels Drets Humans i de declaracions i convencions internacionals a favor de la infància, els drets econòmics i socials i la igualtat, així com promovent la integració de la població immigrant a Catalunya, dotant de formació específica i en matèria de drets humans les forces de seguretat de Catalunya i impulsant la mediació de conflictes, iniciatives de pau i el voluntariat.

Gran part d'aquesta feina es vol desenvolupar des del Consell Català de Foment de la Pau, òrgan consultiu adscrit a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i encarregat d'impulsar la participació de la societat de Catalunya en el foment de la pau en les activitats de l'Administració de la Generalitat i dels ens locals en aquest àmbit.

A finals del 2007, el Parlament de Catalunya va aprovar la creació de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), com a desplegament d'allò previst a la Llei de foment de la pau i en resposta a la petició de la societat civil, després d'un llarg període participatiu i generador de consens. La pròpia llei de creació de l'ICIP estableix que ha de prestar serveis i articular respostes a la ciutadania, al moviment per la pau, al món universitari i acadèmic i a les administracions públiques, mitjançant la col·laboració i l'organització d'activitats com la recerca, la docència, la transferència de coneixements, la difusió, la sensibilització i la intervenció en el terreny.

Data d'actualització:  06.02.2013