Pressupostos

El pressupostos anuals de l’Agència recullen la previsió d’ingressos i les despeses que s’han d’executar durant l’exercici pressupostari; també inclou la memòria del programa pressupostari, la previsió d’inversions, l’annex de personal i els estats financers en el moment de l’aprovació dels pressupostos.

*El 2013 el Parlament de Catalunya no va aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l'exercici 2013 i es van prorrogar els comptes de l'any 2012.

*El 2016 el Parlament de Catalunya ha prorrogat els pressupostos de la Generalitat de Catalunya de l'any 2015 per l'exercici 2016.

Comptes anuals

A continuació trobareu els comptes anuals de l’Agència dels darrers anys.

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

La Intervenció General és l'òrgan encarregat d'exercir el control econòmic i financer intern de la Generalitat de Catalunya, dirigir i gestionar la comptabilitat pública i formar els comptes econòmics del sector públic. La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control de l’eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya. Des d'aquesta pàgina podeu accedir a les auditories internes i als informes de fiscalització externs elaborats per aquests dos organismes.

Patrimoni

Inventari de béns immobles: L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament no és titular de cap immoble, ni tampoc de cap bé moble de valor especial.

Gestió del patrimoni: L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament disposa d’un vehicle de la representant a terreny de Nicaragua, que en aquests moments està cedit a l’Agencia Española de Cooperación al Desarrollo. Així mateix, no hi ha cap contractació patrimonial al respecte.

Data d'actualització:  11.02.2016