• Imprimeix

2015

En aquesta pàgina hi trobareu tota la informació necessària per a preparar la convocatòria de subvencions adreçada a actors de la cooperació catalans i dels països socis per la transformació social, corresponent a l’any 2015. Aquesta és la primera convocatòria que es regeix segons el nou Pla director 2015-2018, i incorpora un innovador enfocament integrat de gènere i basat en drets humans (EGiBDH). A cadascun dels blocs podeu descarregar-vos els diversos documents d’interès.

Subvencions atorgades per l'ACCD l'any 2015

 • Subvencions atorgades per l'ACCD l'any 2015

  RESOLUCIÓ EXI/847/2016, de 21 de març, per la qual es dóna publicitat a les subvencions i transferències concedides per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament durant l'exercici 2015.

Resolució bases reguladores generals

RESOLUCIÓ PRE/1073/2015, de 21 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores generals per a la concessió de subvenció destinades a donar suport a projectes de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària amb un plantejament integrat d’enfocament de gènere i basat en drets humans, d’acord amb el Pla Director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.
 
L’objectiu d’aquestes bases és la col•laboració econòmica de l’ACCD amb els actors de cooperació sense afany de lucre que impulsin projectes de desenvolupament, educació per al desenvolupament i acció humanitària amb un plantejament integrat d’enfocament de gènere i basat en drets humans en l’àmbit que determinin les bases específiques i la convocatòria corresponent, d’acord amb el pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.  

Resolució bases reguladores específiques i convocatòria de subvencions

RESOLUCIÓ PRE/1102/2015, de 26 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores específiques de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social i se n’obre convocatòria per a l’any 2015.

Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores generals (RESOLUCIÓ PRE/1073/2015, de 21 de maig. DOGC núm. 6879 de 26 de maig de 2015) i per les bases específiques previstes en aquesta convocatòria.

La dotació màxima prevista per aquesta convocatòria és de 3.400.000 euros d’acord amb la següent distribució pressupostària per línies de subvenció:

 • Línia 1: Suport a projectes de desenvolupament i educació per al desenvolupament

Modalitat 1: Projectes de desenvolupament: L’objectiu d’aquesta modalitat és donar suport a projectes impulsats per entitats catalanes que es desenvolupin a països receptors d’Ajuts Oficial al Desenvolupament (AOD) amb un focus local, nacional o internacional. Import màxim a destinar: 2.600.000 €.

Modalitat 2: Projectes d’educació per al desenvolupament: L’objectiu d’aquesta modalitat és donar suport a projectes d’educació per al desenvolupament impulsant per entitats catalanes, que es desenvolupin a Catalunya amb un focus local, nacional o internacional, i amb caràcters transformadors i innovador per acabar el repte de construir una ciutadania global i compromesa des de l’arrelament nacional. Import màxim a destinar: 400.00 €

 • Línia 2: Projectes de desenvolupament adreçats a l’apoderament de les dones

L’objectiu és donar suport a projectes d’apoderament de les dones impulsats per moviments de dones i feministes com a titulars de drets, amb l’objecte de garantir l’accés i el gaudi dels drets humans de les dones.  Import màxim a destinar: 400.000 €.

TERMINIS

El termini de presentació de la línia 1, que és de procediment de doble fase de valoració, es el següent: la Nota conceptual (primera fase) s’ha de presentar dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, és a dir, des del 29 de maig fins al 10 de juny, ambdós inclosos. El termini de presentació de la sol•licitud de la Nota ampliada (segona fase) és de 15 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de la llista d’entitats admeses i excloses de la primera fase de valoració en el Tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat), és a dir, des del 20 de juny al 8 de juliol, ambdós inclosos.

El termini de presentació de la línia 2, que és de procediment de fase única, és el següent: la sol•licitud s’ha de presentar dins el termini de 30 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, és a dir, des del 29 de maig fins al 4 de juliol, ambdós inclosos.

NOVETAT: Ja es troben disponibles tant l’informe de seguiment com el final

Informe de seguiment i informe final de la Línia 1, modalitat 1 (en català i castellà)
Podeu descarregar els arxius aquí.

Informe de seguiment i informe final de la Línia 1, modalitat 2 (en català i castellà)

Podeu descarregar els arxius aquí.

Informe de seguiment i informe final de la Línia 2 (en català, castellà, francès i portuguès)

Podeu descarregar els arxius aquí.

Publicada la resolució definitiva de la Línia 2 de la convocatòria de subvencions 2015 (català / castellano / français)

CATALÀ

Publicada la resolució definitiva de la Línia 2

Ja podeu consultar al Tauler d’anuncis de la Generalitat la resolució definitiva de 28 de setembre de 2015, corresponent a la línia 2 per a projectes de desenvolupament adreçats a l'apoderament de les dones. 

Descarregueu la resolució aquí.

 

CASTELLANO

Publicada la resolución definitiva de la Línea 2

Ya se puede consultar en la página Tauler d’anuncis de la Generalitat de Cataluña la propuesta de resolución definitiva de 28 de septiembre de 2015, correspondiente a la Línea 2 para proyectos de desarrollo dirigidos al empoderamiento de las mujeres. 

Descargue la resolución aquí.

 

FRANÇAIS

Publiée la proposition définitive de subventions de la Ligne 2

Le site web Tauler d’anuncis du Gouvernement de la Catalogne a publié la proposition definitive de subventions de 28 septembre 2015 de la Ligne 2 (Projets de développement destinés à l’autonomisation des femmes).

Cliquez ici pour télécharger la résolution.

Publicada la resolució provisional de la Línia 2 de la convocatòria de subvencions 2015 (català / castellano / français)

CATALÀ

Publicada la resolució provisional de la Línia 2

Ja podeu consultar al Tauler d’anuncis de la Generalitat la proposta de resolució provisional de 21 d’agost de 2015, corresponent a la línia 2 per a projectes de desenvolupament adreçats a l'apoderament de les dones. 

Descarregueu la resolució aquí.

 

CASTELLANO

Publicada la resolución provisional de la Línea 2

Ya se puede consultar en la página Tauler d’anuncis de la Generalitat de Cataluña la propuesta de resolución provisional de 21 de agosto de 2015, correspondiente a la Línea 2 para proyectos de desarrollo dirigidos al empoderamiento de las mujeres. 

Descargue la resolución aquí.

 

FRANÇAIS

Publiée la proposition provisoire de subventions de la Ligne 2

Le site web Tauler d’anuncis du Gouvernement de la Catalogne a publié la proposition provisoire de subventions de 21 aout 2015 de la Ligne 2 (Projets de développement destinés à l’autonomisation des femmes).

Cliquez ici pour télécharger la résolution.

Publicades les sol·licituds inadmeses de la Línia 2 de la convocatòria de subvencions 2015 (català / castellano / français)

CATALÀ

Publicades les sol·licituds inadmeses de la Línia 2

Ja podeu consultar al Tauler d’anuncis de la Generalitat la Resolució de 7 d’agost de 2015, per la qual s'inadmeten sol·licituds de la línia 2 per a projectes de desenvolupament adreçats a l'apoderament de les dones. Els projectes llistats han estat inadmesos per l'incompliment dels requisits no esmenables o presentació de les sol·licituds fora de termini, amb els motius que s'indiquen a l'annex.

Descarregueu la resolució aquí.

 

CASTELLANO

Publicadas las solicitudes inadmitidas de la Línea 2

Ya se puede consultar en la página Tauler d’anuncis de la Generalitat de Cataluña la Resolución de 7 de agosto de 2015, según la cual se inadmiten solicitudes de la Línea 2 para proyectos de desarrollo dirigidos al empoderamiento de las mujeres. Los proyectos listados han sido inadmitidos por incumplimiento de requisitos no subsanables o por presentación de las solicitudes fuera de plazo, con los motivos indicados en el anexo.

Descargue la resolución aquí.

 

FRANÇAIS

Publiées les demandes non-admises de la Ligne 2

Le site web Tauler d’anuncis du Gouvernement de la Catalogne a publié la Résolution de 7 aout 2015, selon laquelle des demandes de la Ligne 2 (Projets de développement destinés à l’autonomisation des femmes) sont non-admises. Les projets ont été non-admis par l’inaccomplissement non-réparable des réquisits ou bien par la livraison hors délai. Les motifs sont indiqués dans l’annexe.

Cliquez ici pour télécharger la résolution.

Resolució definitiva de la convocatòria de subvencions de 30 de juliol de 2015 (Línia 1)

Ja es pot consultar la informació relativa a la resolució definitiva de 30 de juliol de 2015, de la convocatòria per a l'any 2015 de concessió de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social. Aquesta resolució fa referència només a les subvencions de la Línia 1, és a dir, als projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament.

La resolució és disponible en aquest enllaç

Proposta de resolució provisional de la convocatòria de subvencions 2015 (Línia 1)

Ja es pot consultar la informació relativa a les subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social, de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per 2015. Aquesta resolució fa referència només a les subvencions de la Línia 1, és a dir, als projectes de desenvolupament i d'educació per al desenvolupament.

 

 • Publicada la proposta de resolució provisional, de 17 de juliol de 2015, de la línia 1 de la convocatòria per a l’any 2015 de concessió de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social. En aquesta Proposta es publica la relació d’entitats que provisionalment opten a una subvenció i les que a relació d’entitats que composen la llista de reserva. Les entitats que opten a la subvenció hauran de presentar el documentació d’acceptació i la resta de documentació que s’indica en la Proposta, dins del termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació al Tauler, és a dir, fins al dia 29 de juliol. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.
 • Publicada la Resolució de 16 de juliol de 2015, per la qual s’inadmeten sol·licituds de la línia 1, fase de nota ampliada, en el marc de la convocatòria per a l'any 2015 de concessió de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social. Podeu consultar la informació en aquest enllaç.

 

El formulari del document d’acceptació per la Línia 1: Suport a projectes de desenvolupament i educació per al desenvolupament estarà disponible al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya i en aquests enllaços:

 • Línia 1, modalitat 1. Desenvolupament: Portal tràmits Generalitat. Disposa de formularis diferents per a la tramitació electrònica i en paper. El portal de tràmits estarà operatiu a partir del 18 de juliol.
 • Línia 1, modalitat 2. Educació per al desenvolupament: Portal tràmits Generalitat. Disposa de formularis diferents per a la tramitació electrònica i en paper. El portal de tràmits estarà operatiu a partir del 18 de juliol.

Recordem que és necessari desar i omplir el formulari a l'ordinador, no pas fer-ho al navegador.

Finalment, podeu resoldre els dubtes relacionats amb la convocatòria a través de l’adreça subvencions.accd.presidencia@gencat.cat.

Resolució de sol·licituds admeses i excloses de la fase de preselecció (Línia 1)

Resolució de 18 de juny de 2015, de sol·licituds admeses i excloses de la fase de preselecció de la convocatòria per a l'any 2015 de concessió de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social.

Publicades les sol·licituds inadmeses (Línia 1)

Ja podeu consultar a l'e-TAULER la Resolució de 16 de juny de 2015, per la qual s'inadmeten les sol·licituds de Nota conceptual en el marc de la convocatòria per a l'any 2015 de concessió de subvencions adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social. 

Formularis de la convocatòria de subvencions 2015

Els formularis i tota la informació referent a la sol•licitud estan disponibles al Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya

Recordeu que cal desar i omplir el formulari al vostre ordinador, no pas fer-ho al navegador.

Vídeo-guia sobre els tràmits electrònics de la Convocatòria de Cooperació 2015

Si teniu dubtes de com realitzar els tràmits electrònics de la convocatòria 2015, podeu consultar la nostra vídeo-guiaEn cas que no els vídeos no us resolguin els dubtes, podeu realitzar les vostres consultes al correu electrònic subvencions.accd.presidencia@gencat.cat.

Infografia: Tot allò que cal saber sobre la Convocatòria 2015

Posem a la vostra disposició tres documents gràfics que expliquen, de forma visual i resumida, els continguts principals de la convocatòria de subvencions adreçada a actors de la cooperació catalans i dels països socis per a la transformació social, corresponent a l'any 2015. Seguiu l'enllaç següent per a descarregar les tres infografies en qualsevol de les quatre llengües disponibles.

Informació relacionada

Preguntes freqüents de la convocatòria de subvencions 2015

Seguiu l'enllaç a continuació per consultar els principals dubtes que poden sorgir per a la convocatòria 2015. 

Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018

El Pla Director és l’expressió tècnica principal de la política de cooperació al desenvolupament de la Generalitat, un instrument estratègic que es basa en un procés de diagnosi, anàlisi, consulta, participació i avaluació de l’experiència. El document recull les línies mestres de la política pública de cooperació al desenvolpament, així com les prioritats geogràfiques i sectorials, els objectius estratègics, el recursos humans, materials, econòmics i de gestió; i també les línies de coordinació, col·laboració o cooperació amb altres agents implicat en la cooperació. El compromís del govern és presentar el Pla Director 2015-2018 al Parlament abans de final d'any.

Els reptes del nou Pla Director per al període 2015-2018 han estat principalment:

 • Reconstruir el consens polític i social al voltant d’un model de cooperació propi.
 • Posar en valor la política de cooperació al desenvolupament dins l’acció exterior del govern.
 • Disposar d’un marc d’actuació adaptat a les capacitats i oportunitats de la Generalitat durant els propers 4 anys, per a la qual cosa és necessari identificar reptes, focalitzar oportunitats i prioritzar.
 • Elaborar un pla que permeti la seva avaluació, de manera que faciliti el seguiment corresponent.

Dimensions dels drets humans

Per a la formulació de la subvenció caldrà especificar el treball sobre les sis dimensions que han de garantir l’exercici dels drets: disponibilitat, accessibilitat, qualitat, acceptabilitat, assequibilitat i sostenibilitat en el temps. En el document a continuació desenvolupem aquestes sis dimensions a partir d'un exemple concret.

Informació relacionada

Més informació

Si voleu més informació o teniu dubtes sobre la convocatòria us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de la bústia subvencions.accd.presidencia@gencat.cat.

Data d'actualització:  07.04.2016