• Imprimeix

Fons específic de Lleida i Girona

Selecció d'entitats col·laboradores per a la gestió dels ajuts a actuacions per enfortir les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament, l'educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans.

Què és?

Procediment de selecció de dues entitats col·laboradores (una a Lleida i una altra a Girona) encarregades de gestionar els ajuts, en règim de concurrència no competitiva, a les actuacions per enfortir les entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans, d’acord amb l’enfocament estratègic de gènere i basat en drets humans conforme allò que estableix el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018.

Per tant, actuaran com a entitats col·laboradores de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) per a aquestes convocatòries, i d’acord amb els termes inclosos en l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, l’entitat que acrediti, davant de l’ACCD, les seves condicions d’eficàcia i solvència.

Qui pot presentar-s'hi?

Persones jurídiqes, legalment constituïdes, que acreditin els següents criteris de solvència:

 1. Disposar de seu social permanent (social i fiscal) a les comarques de Lleida i Girona, respectivament.
 2. Experiència mínima de 5 anys com a espai de relació, assessorament, informació i coordinació de les entitats a les que va dirigida la convocatòria d’ajuts.
 3. Coneixement aprofundit del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, respectivament, en els àmbits de la cooperació al desenvolupament, l’educació per al desenvolupament, la pau i els drets humans.
 4. Experiència mínima d’un any en la gestió de subvencions, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la presentació d’una certificació d’execució per l’activitat realitzada emesa per l’administració que concedeix els ajuts.
 5. Estar inscrita en el Registre Oficial d’ONGD que gestiona l’ACCD.
 6. Estar al corrent de les obligacions derivades de subvencions percebudes per la Generalitat de Catalunya en exercicis anteriors.

No podran obtenir la condició d’entitats col·laboradores les entitats que incorrin en alguna de les circumstàncies previstes en l’article 13 de la Llei 38/2013, de 17 de novembre, general de subvencions. A aquests efectes, l’entitat col·laboradora justificarà que no es troba incursa en cap de les causes de prohibició esmentades mitjançant una declaració responsable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7 de l’esmentat article.

Amb la signatura de les declaracions responsables contingudes en el formulari de sol·licitud normalitzat, l'entitat manifesta que compleix els requisits establerts i que disposa de la documentació que ho acredita.

Què cal presentar?

 • Formulari de sol·licitud normalitzat. Disponible al final d'aquesta pàgina.
 • Poders de la persona signatària de la sol·licitud o habilitació expressa per aquest acte per part de l’òrgan competent.
 • Certificat acreditatiu de l’experiència tècnica-professional: apartats 1b), 1c) i 1d).
 • Certificat d’estar al corrent amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social davant de l’Estat i la Generalitat de Catalunya (si s’autoritza l'ACCD a la consulta en el formulari de sol·licitud normalitzat no caldrà aportar els certificats).
 • Còpia del document d'identificació fiscal.

No cal aportar els documents indicats en aquest apartat en el cas que l’entitat sol·licitant els hagi presentat anteriorment a qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des de la presentació i no hagin experimentat cap modificació. En el supòsit que s'hagin presentat, cal indicar clarament la data i l'òrgan o dependència on van ser presentats i el procediment a què feien referència. Si l’ACCD, per causes alienes a la seva actuació, no pot aconseguir els documents, requerirà a l'entitat sol·licitant que els aporti en el termini de 10 dies hàbils.

Òrgan responsable

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
Via Laietana 14
08003 Barcelona

Terminis i efectes del silenci administratiu

La sol·licitud s’ha de presentar dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al web. El termini per a resoldre és d’un màxim d’un mes comptat des de l’endemà del termini màxim de presentació de les sol·licituds. L’efecte del silenci administratiu és desestimatori. El termini és des del 3 al 18 de setembre, ambdós inclosos.

Documentació

Formulari normalitzat

Per omplir el formulari de sol·licitud cal que primer el deseu al vostre ordinador.