• Imprimeix

Convocatòria Oberta

Suport als moviments socials del Sud en actuacions de cooperació al desenvolupament i incidència, i a actuacions de les organitzacions de la societat civil catalana que tinguin un abast limitat: participació a i organització de trobades, seminaris, jornades; elaboració de publicacions; activitats de comunicació amb àmplia incidència en l’àmbit d’actuació, etcètera.

El manual d’imatge corporativa del Govern demana que el logotip de l'ACCD sempre vagi acompanyat del logotip de la Generalitat de Catalunya. A continuació podeu descarregar cadascuna de les imatges, amb alta resolució:

 

La maquetació hauria de seguir les proporcions indicades aquí.

 

 

 

Moment de primera resolució/proposta de resolució provisional

Com es notificarà a les entitats?

La proposta de resolució provisional de concessió de subvencions es notifica a les entitats interessades mitjançant la publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat), sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Quin contingut tindrà la proposta de resolució provisional?
L1

La proposta de resolució provisional de concessió ha de contenir la llista de projectes proposats per a ser beneficiaris i la llista de proposats de denegar per no haver assolit la puntuació mínima.

A més, la proposta de resolució provisional també contindrà la relació de la documentació que cal que aportin les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions.

L2

La proposta de resolució provisional de concessió de subvencions ha de contenir la llista de projectes proposats per a ser-ne beneficiaris, la llista de proposats de denegar per no haver assolit la puntuació mínima i també la llista dels projectes que formen part de la llista de reserva degudament prioritzada en funció de la puntuació obtinguda i sempre que hagin assolit la puntuació mínima exigida.

A més, la proposta de resolució provisional també contindrà la relació de la documentació que cal que aportin les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions.

 
Quina documentació han de presentar les entitats  a les que es proposa de subvencionar un projecte?
L1

Les entitats proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida en la proposta de resolució provisional d’acord amb les bases 16.6 i 16.8 de l’Annex 1,  dins el termini de 10 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional. La presentació de la documentació dins de termini implica l’acceptació tàcita de la subvenció.

L2

Les entitats proposades com a beneficiàries del les subvencions han de presentar la documentació que els sigui requerida en la proposta de resolució provisional, d’acord amb la base 16.5 de l’Annex 2, així com el document d’acceptació de la subvenció, segons el model normalitzat, dins del termini de 20 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de la proposa de resolució provisional.

Es poden presentar al·legacions i demanar vista de l’expedient?

Dins del termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la proposta de resolució provisional,  les entitats sol·licitants poden presentar al·legacions a l’ACCD respecte de la puntuació obtinguda en la proposta de resolució provisional.  A tal efecte les entitats podran sol·licitar vista de l’expedient i obtenir una còpia de la fitxa de valoració del seu projecte.
 
En el moment de proposta de resolució provisional  les entitats poden demanar reunió amb l’equip de valoració per contrastar la puntuació de cada criteri?

No, les entitats poden demanar vista expedient, obtenir  una còpia de la fitxa de valoració  i presentar les al·legacions que considerin oportunes. Les al·legacions seran tingudes en compte en la resolució definitiva del procediment, contra la qual es poden interposar els recursos que es considerin convenients per a la defensa dels seus interessos.

On es poden  localitzar els formularis per presentar al·legacions, demanar vista expedient i document d’acceptació?
Els formularis normalitzats de sol·licitud es poden obtenir a Tràmits gencat (http://tramits.gencat.cat), accessible des de la Seu electrònica (https://seu.gencat.cat) i al web de l’ACCD http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca .
 
 
Com i on s’ha de presentar la documentació requerida en la proposta de resolució provisional? 

Les sol·licituds es poden presentar:
a) Preferentment pels mitjans telemàtics a través del portal Tràmits Gencat (http://tramits.gencat.cat) accessible des de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat ).
 

b) També es poden presentar de manera presencial en el registre del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència (Via Laietana, 14, planta baixa, 08003 Barcelona) o en qualsevol dels registres de la de la Generalitat o concertat amb la Generalitat. Trobareu la informació sobre els registres propis o els concertats amb la Generalitat a la següent pàgina web http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp.

c) Per correu administratiu a les oficines de Correus.

d) En qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es poden inadmetre projectes en aquesta fase? Per quins motius?

Sí, per no presentar la documentació requerida o bé presentar-la fora de termini, incompleta o amb defectes.

Què es pot fer si l’entitat té dubtes en aquesta fase?

Heu d’enviar les vostres consultes a la bústia de dubtes:  subvencions.accd.exi@gencat.cat .

Quins són els horaris dels registres de la Generalitat?

Consulteu http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/registre.jsp, que inclou tots els registres de la Generalitat o concertat amb la Generalitat.

A efectes de còmputs de terminis, el dissabte és dia inhàbil?
El dissabte és un dia inhàbil, com un diumenge o un festiu.
 

Com es comuniquen a les entitats les resolucions i inadmissions?

Totes les notificacions, requeriments, resolucions, etc., que es generin en la convocatòria, incloses les inadmissions, es notificaran a les entitats interessades mitjançant la publicació en el Tauler electrònic (tauler.gencat.cat).  Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Quin és el mitjà que utilitzarà l’ACCD per posar-se en contacte, si escau, amb les entitats?

Mitjançant el Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (tauler.gencat.cat) sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics com ara el correu electrònic o bé mitjançant una trucada telefònica.

 

 

 

Data d'actualització:  07.08.2017