• Imprimeix

2017

Convocatòries de subvencions de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament previstes al Pla anual de cooperació al desenvolupament 2017. Els continguts d'aquests apartats seran actualitzats periòdicament. Per qualsevol dubte us podeu dirigir a la bústia de dubtes: subvencions.accd.exi@gencat.cat. 

#Convo2017

Subvencions destinades a l’enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona. Aquestes subvencions tenen per objecte, en règim de concurrència no competitiva, donar suport a actuacions impulsades per entitats de les comarques lleidatanes i gironines que treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la pau i els drets humans.

Informació relacionada

TERMINI FINALITZAT

L'ACCD dona continuïtat a la convocatòria de projectes de cooperació al desenvolupament i educació per al desenvolupament (actuacions d’execució màxima inicial de 12 mesos) amb l’objectiu de donar suport al teixit associatiu català amb àmplia experiència en aquests àmbits. La convocatòria reforça el treball als països prioritaris del Pla director, i a zones i amb pobles d’especial atenció: Sàhara Occidental, Bòsnia i Hercegovina, Palestina i població kurda.

TERMINI FINALITZAT

Amb aquesta convocatòria es reprèn el suport a projectes plurianuals (execució màxima inicial de 24 mesos) amb l’objectiu de recollir l’experiència i els anys de treball entre les entitats catalanes i de la Generalitat de Catalunya en la realització d’actuacions de cooperació al desenvolupament i de solidaritat internacional. La convocatòria pretén també fer avançar diverses recomanacions de la planificació vigent, com són la concertació; la focalització geogràfica; un tractament més integrat del desenvolupament, l’acció humanitària i l’educació per al desenvolupament; i l’impuls a la recerca i a la incidència. 

TERMINI FINALITZAT

Suport als moviments socials del Sud en actuacions de cooperació al desenvolupament i incidència, i a actuacions de les organitzacions de la societat civil catalana que tinguin un abast limitat: participació a i organització de trobades, seminaris, jornades; elaboració de publicacions; activitats de comunicació amb àmplia incidència en l’àmbit d’actuació, etcètera. Actuacions d’execució màxima inicial de 12 mesos.

TERMINI FINALITZAT

El Programa Català de Protecció de Defensors i Defensores dels Drets Humans té per objectiu oferir protecció i atenció integral a defensors i defensores dels drets humans que vegin amenaçada la seva vida o integritat per raó de l’activitat de defensa dels drets humans que realitzen en el seu país d'origen, a través d’una acollida temporal de sis mesos a Catalunya i acompanyament al retorn.

Data d'actualització:  12.09.2017