Accés al contingut Accés al menú de la secció

Ajut oficial al desenvolupament (AOD)


Què és l'ajut oficial al desenvolupament?

El Comitè d'Assistència al Desenvolupament (CAD) de l'OCDE defineix el concepte d'ajut oficial al desenvolupament (AOD) com els recursos econòmics, materials, tècnics o humans que els governs estatals o locals destinen, com a concessió, al desenvolupament de països i territoris empobrits. Aquests països i territoris es determinen segons una llista establerta pel CAD, que és l'òrgan que aplega els donants d'ajut oficial al desenvolupament de tot el món.

L'ajut oficial al desenvolupament prové de recursos públics de l'Administració estatal, autonòmica i local. Sempre ha de tenir com a objectiu la promoció del desenvolupament dels països empobrits, i es pot concretar tant en programes de cooperació a països del sud com en iniciatives de sensibilització i educació per al desenvolupament a casa nostra. A més, l'AOD es pot gestionar de diverses maneres: directament des dels governs que l'aporten cap a un país del sud, mitjançant altres actors de la cooperació, com les ONG, o de manera multilateral i mitjançant organismes internacionals.

Els recursos que aporta l'ajut oficial al desenvolupament són essencials per assolir els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i la fita que es marquen: reduir a la meitat la xifra de pobresa al món abans de l'any 2015. Els darrers anys, però, els països donants han reduït els recursos aportats, segons dades del CAD referides al 2007, coincidint amb el moment de crisi econòmica que es viu al món.

 

L'objectiu del 0,7%

L'any 1970 les Nacions Unides van aprovar una resolució que instava els estats a destinar el 0,7% del seu producte interior brut a promoure el desenvolupament humà sostenible dels països empobrits. Gairebé quatre dècades després l'objectiu no s'ha assolit, però molts dels governs mantenen el compromís i s'han marcat el repte al calendari per assumir-lo els propers anys.

La Unió Europea es va comprometre a augmentar l'ajut oficial al desenvolupament al 0,56% del PIB comunitari per a l'any 2010, i té com a objectiu arribar al 0,7% el 2015. Segons dades aportades pel CAD, actualment només Noruega, Suècia, Holanda, Luxemburg i Dinamarca han arribat al 0,7%.

A Catalunya, el Pla director 2007-2010 marca l'any 2012 com la data en la qual s'arribarà al 0,7% dels tributs propis de la Generalitat. L'execució absoluta i percentual de l'AOD va passar del 0,24% el 2003 al 0,39% l'any 2008. Ara bé, en aquests moments, amb la previsió econòmica actual i l'actual model de finançament, insuficient per a Catalunya, els ingressos que es van preveure per al període 2007-2010 seran menors i es fa difícil assolir el 0,7% per al 2012, tot i que el compromís continua vigent.

 

L'AOD a Catalunya

La política de cooperació al desenvolupament i la gestió de l'ajut oficial al desenvolupament es reflecteixen en dos instruments bàsics de la cooperació oficial catalana: el Pla director i els plans anuals. Actualment s'executa el Pla director 2011-2014.

 
Data d'actualització: 28.12.2009