L'article 110.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la redacció que en fa la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa, estableix que els convenis i els protocols s'han de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web del departament corresponent.

 

El registre de convenis de col·laboració i cooperació és un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades. Podeu accedir al cercador del registre en aquest enllaç