En aquest apartat podeu consultar les resolucions per les quals es dona publicitat als convenis subscrits per per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

Podeu consultar el contingut íntegre dels acords i convenis al registre de convenis de col·laboració i cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. Es tracta d'un instrument de publicitat i transparència on s'inscriuen tots els protocols, convenis i acords que la Generalitat de Catalunya signa amb entitats públiques i privades. Podeu accedir al cercador del registre de convenis en aquest enllaç